MILJÖ & HÅLLBARHET

Next Day profiltryck & gravyr är engagerat i att integrera hållbarhetsprinciper i vår verksamhet och strävar efter att minimera vår påverkan på miljön. Vi tror på att agera ansvarsfullt genom att arbeta för att uppnå ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Denna hållbarhetspolicy beskriver våra åtaganden och mål för att främja hållbarhet inom vår verksamhet.

1. Miljöansvar

Vi strävar efter att minska vår negativa påverkan på miljön genom att:

– Använda sig av miljövänliga material och produkter vid tillverkning och tryckning, inklusive återvunna och återvinningsbara material när det är möjligt.
– Verka för att minska användningen av farliga kemikalier och andra ämnen som kan vara skadliga för miljön.
– Främja energieffektivitet och minska vår energiförbrukning genom att använda modern teknik och arbeta för att minska vår klimatpåverkan.
– Återvinna och minska avfall genom att implementera en effektiv återvinnings- och avfallshantering.
– Utbilda och involvera våra medarbetare för att främja miljömedvetenhet och ansvarsfullt beteende.

2. Socialt ansvar

Vi strävar efter att vara en ansvarsfull arbetsgivare och en positiv kraft inom vårt samhälle genom att:

– Respektera och främja mänskliga rättigheter och arbeta för att säkerställa en rättvis och inkluderande arbetsmiljö.
– Erbjuda säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för våra anställda och främja deras välbefinnande.
– Främja jämställdhet och mångfald inom vår organisation och verka för att eliminera diskriminering.
– Samarbeta med leverantörer och partners som delar våra värderingar och förväntningar när det gäller socialt ansvarstagande.

3. Ekonomisk hållbarhet

Vi strävar efter att vara en långsiktigt hållbar verksamhet genom att:

– Driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.
– Utveckla och erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet som möter våra kunders behov och förväntningar.
– Utveckla starka relationer med våra kunder, leverantörer och partners baserat på ömsesidig förtroende och långsiktigt samarbete.
– Utveckla och förbättra våra interna processer och affärsmodeller för att optimera resursanvändning och öka effektiviteten.

4. Kontinuerlig förbättring

Vi åtar oss att kontinuerligt förbättra vår hållbarhetsprestanda genom att:

– Sätta upp mål och mä

ta våra framsteg inom områden som miljöpåverkan, socialt ansvar och ekonomisk hållbarhet.
– Utvärdera och anpassa våra verksamhetsmetoder för att minska vår påverkan på miljön och främja socialt ansvar.
– Utbilda och engagera våra medarbetare, kunder och intressenter för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor och främja ansvarsfullt beteende.

Denna hållbarhetspolicy är en levande dokument som regelbundet kommer att ses över och uppdateras för att säkerställa att vi fortsätter att leva upp till våra hållbarhetsmål och fortsätter att vara en ansvarsfull aktör inom vår bransch.

DOKUMENT